ВИЗНАЧЕННЯ ОБМІННОЇ ЕНЕРГІЇ У КОРМАХ ДЛЯ СВИНЕЙ. НАУКОВИЙ ПІДХІД
Анатолій Чигрин, кандидат с.-г. наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Точне знання енергетичної поживності кормів є необхідною умовою реалізації норм годівл свиней на практиці.

В Україні має місце використання як вітчизняних способів визначення вмісту енергії у кормах, так і закордонних, що пов’язано з впровадженням іноземних технологій виробництва свинини. Останні передбачають використання комбікормів, поживність яких визначена з урахуванням останніх досягнень науки в галузі годівлі тварин, що дозволяє значно точніше, з урахуванням фізіологічних і біохімічних особливостей організму свиней, організувати їх повноцінну годівлю та підвищити ефективність ви користання кормів у свинарстві. Використання місцевих кормових ресурсів викликає необхідність їх енергетичної оцінки у світлі нових наукових знань.

Властивість корму забезпечувати організм енергією має дуже велике значення у встановленні його поживності. Енергія, необхідна для забезпечення процесів життєдіяльності організму, вивільнюється при окисленні продуктів розщеплення вуглеводів, жирів та білків. Енергетичні потреби тварин визначаються кількістю енергії, що витрачається на підтримання життя, та енергії, необхідної для процесів, пов’язаних з продуктивністю.

Очевидно, що не вся енергія, що надходить до організму тварини з кормом, засвоюється і йде на продуктивні цілі. Загальна кількість теплоти, що виділяється при повному згорянні корму, віднесена до одиниці ваги корму, називається валовою енергією даного корму. Подальший розподіл енергії в організмі зображено на схемі 1.

Зі схеми енергетичного балансу видно, що ані валова енергія, ані перетравна не можуть слугувати об’єктивним показником енергетичної цінності корму, оскільки не відображають її фактичного використання організмом.

Згідно з міжнародною системою СІ, енергетичну поживність кормів виражають у джоулях (Дж). Один джоуль дорівнює 0,2388 калорій, а одна калорія 4,1868 джоуля. Для практичних цілей рекомендовано обмінну енергію позначати в енергетичних кормових одиницях (ЕКО). 1 ЕКО дорівнює 10,45, або заокруглено 10 МДж (10000 кДж) обмінної енергії.

Способи визначення ОЕ.

Вміст обмінної енергії в кормах для свиней визначають прямим і непрямими способами.

  1. Прямий спосіб: у балансових дослідах на тваринах при їхній годівлі відповідно до сучасних норм:

ОЕ = ВЕ – (Екалу + Есечі)

Валову енергію корму, калу, сечі, метану визначають у калориметрі. Прямий спосіб у виробничих умовах через вартість, складність і трудомісткість не застосовується.

  1. Непрямі способи: за допомогою рівнянь регресії, за сумою перетравних поживних речовин корму (раціону), а також за допомогою коефіцієнтів переводу перетравних поживних речовин (коефіцієнти Ж. Аксельсона). Останні два непрямі способи менш поширені.

Визначення обмінної енергії за вітчизняною методикою. В Україні і більшості країн пострадянського простору для визначення вмісту обмінної енергії в кормах для свиней використовують рівняння регресії, основи яких були розроблені Гоффманом і Шиманом і які наводяться у більшості джерел вітчизняної довідникової літератури:

ОЕ (кДж/кг) = 20,85 пП + 36,63 пЖ + 14,27 пК + 16,95 пБЕР (1)

де пП – перетравний протеїн, г/кг; пЖ – перетравний жир, г/кг; пК – перетравна клітковина, г/кг; пБЕР – перетравні безазотисті екстрактивні речовини, г/кг.

Згідно з цією методикою, ОЕ розраховують на основі даних про вміст перетравних поживних речовин у кормі. Оскільки їхній вміст може бути визначено тільки у фізіологічних дослідах (що пов’язано із значними витратами), використовують усереднені довідникові дані про перетравність поживних речовин у свиней, що дозволяє розрахувати вміст обмінної енергії в комбікормах на основі їх хімічного складу (приклад 1).

Приклад 1. Розрахунок вмісту обмінної енергії в зерні ячменю для свиней за рівнянням регресії на основі даних про його хімічний склад і перетравність поживних речовин (таблиця 1).

Вміст обмінної енергії в 1 кг ячменю для свиней:

ОЕ = 20,85 х 75,2 + 36,63 х 8,1 + 14,27 х 13,5 + 16,95 х 585,2 = 1568 + 297 + 93 + 9919 = 11877 кДж, або 11,88 МДж.

Звідси поживність 1 кг зерна ячменю в ЕКО для свиней становить: 11,88 : 10 = 1,19 ЕКО.

Енергетичну поживність комбікорму визначають, додаючи вміст ОЕ у окремих його компонентах. При цьому, слід мати на увазі, що розрахункова поживність може відхилятись від фактичної, оскільки має місце взаємодія між поживними речовинами окремих компонентів комбікормів в організмі тварини. З метою уникнення похибки при цьому слід використовувати також і вітчизняні норми годівлі, оскільки між ними та закордонними існують відмінності, у тому числі і методичного характеру.

Визначення обмінної енергії, коригованої за бактеріально-ферментованими речовинами.

Для кормів, багатих на цукор (буряки), геміцелюлози і пентозани (жито, тритикале, висівки) розрахункова величина обмінної енергії перевищує фактичну. Тому у країнах Західної Європи, зокрема Німеччині, при розрахунку енергетичної поживності таких кормів вводять поправки:

Поправка на цукор вводиться в зв’язку з тим, що вміст валової енергії в ньому порівняно з крохмалем менший в середньому на 1,4 кДж/г. При концентрації цукру в сухій речовині корму понад 8%, щоб уникнути помилки при визначенні обмінної енергії, в розрахунки вводиться поправка на загальний його вміст.

Поправка на бактеріально-ферментовані речовини (БФР). Під БФР маються на увазі речовини, що не розщеплюються травними ферментами організму свиней і ферментуються під дією мікроорганізмів у товстому відділі кишечнику в результаті бродіння — целюлоза, геміцелюлози і пентозани:

БФР = пК + пБЕР – цукор – крохмаль (2)

Поправка на БФР вводиться, оскільки при бактеріальній ферментації в товстому відділі кишечнику свиней втрачається до 40% валової енергії цих речовин, тоді як при ферментативному перетравлюванні в шлунку і тонкому кишечнику — тільки 5–20%. Коригування проводять, коли вміст БФР у сухій речовині корму перевищує 10%.

Розрахунок ОЕ, скоригованої за бактеріально-ферментованими речовинами (ОЕБФР-кор.), у Німеччині здійснюється за формулою, запропонованою Товариством з фізіології живлення (GfE):

ОЕ (кДж/кг) = 21,0 пП1 + 37,4пЖ1+ 14,4 пК + 17,1 пБЕР — 1,4 Цукор – 6,8 х• [БФР(г) – 100] (3)

Приклад 2. Розрахунок вмісту обмінної енергії, скоригованої за бактеріально-ферментованими речовинами (ОЕ БФР-кор.) в зерні ячменю для свиней на основі даних про хімічний склад сухої речовини і перетравність поживних речовин (табл.2).

Розрахунок ОЕ з коригуванням на БФР (ОЕ БФР-кор.):

а) поправка на цукор — не вводиться (менше 8% у сухій речовині);

б) розрахунок БФР — за формулою (2):

БФР = 15,9 + 688,2 – 26 – 570 = 108,1 г/кг або 10,8% — перевищує 10 %, тому при розрахунку згідно з формулою(3) вводиться поправка:

ОЕ (кДж/кг) = 21,0 х 88,9 + 37,4 х 9,5 + 14,4 х 15,9 + 17,1 х 688,2 – 6,8 х [108,1 – 100] = 1867 + 355 + 229 + 11768 – 55,1 = 14164 кДж у сухій речовині або 12039 кДж (12,04 МДж) при вологості 15% (14164х0,85).

З результатів видно, що для даного корму, вміст цукру в якому не перевищує 8% сухої речовини,а кількість БФР порівняно незначна, використання рівняння регресії (1) не дає суттєвих розбіжності з тим, яке запропоноване GfE. Але нова формула (3) надає перевагу в об’єктивності енергетичної оцінки інших кормів, які містять багато цукру або БФР, що показано на прикладі 3.

Приклад 3. Порівняльна оцінка енергетичної поживності висівок пшеничних для свиней, розрахованої за формулами (1) і (3) на основі даних про хімічний склад сухої речовини і перетравність поживних речовин (табл. 3).

  1. Розрахунок ОЕ за формулою (1):

ОЕ (кДж/кг) = 20,85 х 120 + 36,63 х 30 + 14,27 х 31 + 16,95 х 419 = 2502 + 1099 + 442 + 7102 = 11145 кДж у сухій речовині або 9473 кДж (9,47 МДж) при вологості 15%.

  1. Розрахунок ОЕ за формулою (3) з коригуванням на БФР (ОЕБФР-кор.):

а) поправка на цукор не вводиться (менше 8% у сухій речовині);

б) розрахунок БФР за формулою (2):

БФР = 31 + 419 – 64 – 153 = 233 г/кг або 23,3% — перевищує 10%, тому при розрахунку згідно з формулою (3) вводиться поправка:

ОЕ (кДж/кг) = 21,0 х 120 + 37,4 х 30 + 14,4 х 31 + 17,1 х 419 – 6,8 х [233 – 100] = 2520 + 1122 + 446 + 7165 – 904 = 10349 кДж у сухій речовині або 8797 кДж (8,80 МДж) при вологості 15% (10349х0,85).

Таким чином, енергетична поживність висівок, розрахована за вітчизняною методикою (9,47 МДж), на 7,6% перевищує показник, отриманий за формулою GfE (8,80 МДж). Це може призводити до завищення реальної енергетичної поживності комбікормів та їхньої невідповідності нормам годівлі свиней.

Визначення обмінної енергії за вмістом сирих поживних речовин у комбікормі. Створення значної бази експериментальних даних за кордоном дозволило розробити рівняння регресії, за допомогою яких можна визначати вміст обмінної енергії у повнораціонних комбікормах для свиней, маючи лише показники вмісту сирих поживних речовин. Це значно спрощує процес розрахунку вмісту ОЕ по-перше, через відсутність необхідності залучати у формулу коефіцієнти перетравності і розраховувати вміст перетравних поживних речовини, а по-друге, енергетичну поживність комбікорму можна визначати без даних про вміст його інгредієнтів (за умови дотримання вимог щодо їх введення). Для цього потрібно також мати дані про вміст цукру і крохмалю у комбікормі:

ОЕ (МДж/кг) = (22,3 СП + 34,1СЖ + 17,0 Кр + 16,8 Цукор + 7,4ОЗ – 10,9 СК) : 1000 (±2,1 %) (4)

де СП – сирий протеїн, г/кг; СЖ –сирий жир, г/кг; СК–сира клітковина, г/кг; БЕР – сирі безазотисті екстрактивні речовини, г/кг; ОЗ – органічний залишок, г/кг.

Органічний залишок визначається у такий спосіб:

ОЗ=ОР – (СП + СЖ + Кр + Цукор + СК), г/кг.

ОР – органічна речовина комбікорму, яку залежно від наявності вихідних даних можна визначити аналітично, як різницю між масою сухої речовини комбікорму і масою золи після його спалювання, або розрахунково, як суму сирих протеїну, жиру, клітковини та БЕР:

а) ОР = Суха речовина – Сира зола, г/кг;

б) ОР = СП+СЖ+СК+БЕР, г/кг.

Приклад 3. Розрахунок вмісту обмінної енергії у комбікормі «ЄвроКорм®УПК Стандарт» для поросят віком 5-45 днів за рівнянням регресії на основі даних про його хімічний склад (табл. 4).

ОР = 880 — 56 = 824 г.

ОЗ = 824 — (202 + 73 + 330 + 38 + 36) = 145 г.

ОЕ (МДж/кг) = (22,3 х 202 + 34,1 х 73 + 17 х 330 + 16,8 х 38 + 7,4 х 145 — 10,9 х 36) : 1000 = (4505 + 2489 + 5610 + 638 + 1073 — 329) : 1000 = 13,92 МДж ( ±2,1%)

Таким чином, використовуючи вищенаведені формули, можна визначити вміст обмінної енергії в кормах і раціонах свиней, маючи різні вихідні дані про їх склад. При цьому слід мати на увазі, що використання для оцінки енергетичної поживності кормів рівнянь регресії (1), або (3), (4) потребує і адекватно розрахованих норм годівлі свиней та відповідних методик визначення хімічного складу кормів.

ВИСНОВКИ

  • Розрахунок вмісту обмінної енергії в кормах для свиней на практиці доцільно проводити з використанням рівнянь регресії, вибір яких залежить від повноти вихідних даних про хімічний склад і поживність кормів.
  • При використанні у раціонах свиней кормів з підвищеним вмістом цукру і некрохмалистих полісахаридів розрахунок обмінної енергії проводиться за рівнянням регресії, що враховує енергетичну цінність легкоперетравних моно- і дисахаридів та втрати енергії при мікробній ферментації важкоперетравних вуглеводів у кишечнику.
  • Розрахунок вмісту обмінної енергії в комбікормах для свиней на основі даних про сирі поживні речовини потребує коректних методик їх визначення та наявності інформації про вміст органічної речовини, крохмалю і цукру.
  • Використання рівнянь регресії GfE слід розглядати в комплексі з адекватно розрахованими нормами енергетичного живлення свиней.

Цей матеріал є першим у циклі статей, що розкриватимуть зміст і визначення показника обмінної енергії у годівельних продуктах. У журналі «Корм Інфо» №3 будуть викладені останні розробки європейських науковців стосовно даного питання, висвітлені різні підходи до обчислення продуктивної частини енергії кормів. Запрошуємо фахівців з годівлі приєднатись до дискусії, поділитись власним досвідом та спостереженнями.

Джерела:

Сучасні технології в годівлі свиней. Вид. 5-те /ред. Бабенко М. М., Голуб Ю. С. – К.: ТОВ «Єврокорм сучасна годівля», 2009.

Дурст Л., Віттман М. Годівля сільськогосподарських тварин: Навч. посібник. Пер. з нім. – К.: Фенікс, 2006.

Справочник зоотехника / Калашников А.П., Смирнов О.К., и др. – М.: Агропромиздат, 1986.

Jeroch H., Drochner W., Simon O. Ernährung landwirtschaftlicher Nutztiere. – Stuttgart: Ulmer,1999.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ